Algemene Voorwaarden

Cursustassenmaken.nl hanteert algemene voorwaarden, die bij de opdrachtbevestiging aan de cliënt ter hand worden gesteld.

De algemene voorwaarden luiden:

1. Cursustassenmaken.nl is een handelsnaam van Mrs Rosehip, een eenmanszaak van Roos van Put, gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34346730. Het correspondentieadres van Mrs Rosehip is Stevinstraat 141, 2587 ED Den Haag. Het adres van de studio is Stevinstraat 141 te Den Haag.

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Cursustassenmaken.nl.

3. Cursustassenmaken.nl is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een opdracht.

4. De aansprakelijkheid van Cursustassenmaken.nl ten opzichte van de cliënt is beperkt tot € 5000. Deze beperking geldt niet in het geval van opzet of grove nalatigheid. 

5. Cursustassenmaken.nl is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van  derden. Eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden kan Cursustassenmaken.nl (mede) namens de cliënt aanvaarden. De cliënt vrijwaart Cursustassenmaken.nl voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor zover voortvloeiend uit of anderszins verband houdend met de opdracht, tenzij de aansprakelijkheid is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Cursustassenmaken.nl.

6. De cliënt mag tijdens de cursus gebruik maken van de machines en gereedschappen van Cursustassenmaken.nl, tenzij anders is overgekomen. Mochten een machine of stuk gereedschap tijdens het gebruik kapot gaan of beschadigd raken, dan zal de oorzaak worden onderzocht. Als blijkt dat de cliënt verantwoordelijk is door gebruik zonder toestemming of in strijd met de instructies, dan zullen de kosten van de reparatie of vervanging op de cliënt kunnen worden verhaald. Daarbij wordt rekening gehouden met alle omstandigheden van het geval, waaronder kennis en ervaring van de cliënt.  

7. De aan Cursustassenmaken.nl verschuldigde bedragen voor de uitvoering van de opdracht worden berekend op basis van de bedragen die op de website voor de aangeboden cursus of opleiding worden getoond. Cursustassenmaken.nl kan de toepasselijke tarieven van tijd tot tijd aanpassen. Voor zover toepasselijk, worden de bedragen vermeerderd met omzetbelasting. Betaling dient te geschieden binnen de bij de factuur gestelde termijn, bij gebreke waarvan Cursustassenmaken.nl de opdracht zonder meer mag ontbinden, onverminderd haar overige rechten.

8. Blijft betaling van de factuur binnen de daarvoor gestelde termijn uit, dan is Cursustassenmaken.nl gerechtigd, op grond van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, het volledige factuurbedrag  te verhogen met incassokosten.  Deze verhoging bedraagt minimaal € 40,-.

9. Cursustassenmaken.nl is gerechtigd om bij annulering van een cursus of opleiding door Cursustassenmaken.nl een passend alternatief op een ander moment aan te bieden. Restitutie van het cursusgeld vindt pas plaats als de cursus of opleiding door omstandigheden in de risicosfeer van Cursustassenmaken.nl in het geheel geen doorgang kan vinden. Restitutie van cursusgeld vindt altijd binnen 7 dagen plaats. 

10. De cliënt heeft na inschrijving een bedenktermijn van 14 dagen. In die periode kan de cliënt kosteloos annuleren. Na aanvang van de cursus vindt geen restitutie van cursusgeld meer plaats in het geval de cliënt annuleert. Cursustassenmaken.nl zal zich in dat geval inspannen om een passende oplossing te vinden.

11. Het copyright van het door Cursustassenmaken.nl verstrekte cursusmateriaal berust bij Mrs. Rosehip/Roos van Put. De cliënt krijgt de eigendom van het materiaal en de tas die tijdens de cursus op opleiding wordt gemaakt mits het cursusgeld volledig voldaan is.

12. De rechtsverhouding tussen de cliënt en Cursustassenmaken.nl wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend berecht worden door de ter zake bevoegde Nederlandse rechter.

12. Deze algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van allen die in of voor Cursustassenmaken.nl werkzaam zijn of waren, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen.

13. Indien de uitleg van de Nederlandse en de Engelse versie van deze algemene voorwaarden verschilt, is de Nederlandse versie beslissend.

14. De algemene voorwaarden van Mrs. Rosehip zijn niet van toepassing op overeenkomsten die met Cursustassenmaken.nl zijn gesloten.

© 2022 Cursustassenmaken.nl. Alle rechten voorbehouden.